“Opt-out” u plotësua; vizitat tuaja në këtë sajt s’do të regjistrohen nga mjeti Analiza Web. Mbani parasysh që nëse i hiqni cookie-t tuaja, fshini cookie-in për “opt-out”, ose ndërroni kompjuter apo shfletues Web, do t’ju duhet të kryeni sërish procedurën për “opt-out”.

Mund të zgjidhni të pengohet ky sajt të grumbullojë dhe analizojë veprimet që ndërmerrni këtu. Duke bërë kështu do të mbrohet privatësia juaj, por do të pengohet i zoti të mësojë nga veprimet tuaja dhe të krijojë funksionim më të mirë për ju dhe përdorues të tjerë.